Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Lot of Spirit

Aanbieder: Lot Blokpoel MA, Lot of Spirit,  gevestigd te Sint-Oedenrode.
Afnemer:de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;


1) Annulering

 1. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 2. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 4. Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
 5. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Lot Blokpoel als integraal coach gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling.
 6. Lot Blokpoel is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal zij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar te maken. Uitgezonderd bij ziekte en/of letsel.
 7. Annuleren voor een cursus geschiedt uitsluitend schriftelijk (per email of post). Annulering kan tot uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus, training of workshop zonder dat er kosten verschuldigd zijn. Bij annulering later dan 14 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de cursus, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum geldt de datum van poststempel of ontvangst email.
 8. Offertes blijven 3 maanden geldig na datum van aanbieding.

2) Betaling/ facturering

 1. De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut te betalen.
 2. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. Lot Blokpoel is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Lot Blokpoel zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Gastcolleges is op afspraak en volgens bestaand tarief. Er wordt dan een reiskostenvergoeding in rekening gebracht. Reiskostenvergoeding €0,20 (excl. btw) per kilometer.


3) Bijzondere voorwaarden coaching en sjamanistische consulten

 1. De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.
 2. Als sjamanistische energetisch behandelaar ben ik geen arts. U dient dus ten alle tijden uw arts te consulteren. De behandeling van Lot Blokpoel dient enkel ter ondersteuning.
 3. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de beoefenaar van de andere discipline. Lot Blokpoel neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten, inclusief medicatie of interventies.
 4. De coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach/natuurgeneeskundige. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 6. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 7. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach aansprakelijk wil stellen. De coach zal, zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
 8. Blijf zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Luister naar je gevoel!

4) Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s

 1. In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools die je kunt gebruiken om te leven vanuit je essentie waarbij de bedoeling is om in je persoonlijke kracht te komen en blijven. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren en het resultaat is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om je wensen te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar via de moderne communicatiemogelijkheden.
 2. Skypecoachgesprekken zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.
 3. Mocht er behoefte zijn kan er ook een life coachgesprek worden ingepland in mijn praktijk. Dit valt buiten de kosten van het online programma.

5) Cursussen en (zeil)workshops op locatie:

 1. Cursussen en workshops op locatie: Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per email of post voor cursussen en workshops op locatie;
 2. Ondertekening houdt mede in de acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;
 3. Wij zullen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen alsmede additionele informatie betreffende de cursus/ workshop;
 4. Betaling voor de cursus dient voldaan te zijn voor aanvang van de cursus, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd
 5. De prijzen worden inclusief BTW vermeld.
 6. Organisatie ontvangen een offerte op maat met het BTW bedrag erbij vermeld.
 7. Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk (per email of post). Annulering kan tot úiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus, training of workshop zonder dat er kosten verschuldigd zijn. Bij annulering later dan 14 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de cursus, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum geldt de datum van poststempel of ontvangst email.
 8. Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de cursus op de hoogte te worden gebracht. Ook het inschrijfformulier dient dan volledig ingevuld te zijn ingeleverd.
 9. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.
 10. Annulering en/of aanpassing van programma door Lot Blokpoel en/of Eric de Jager (zeilend bezield) of een gastcoach:
  1. Bij ziekte van de coach wordt vervanging geregeld. Is er geen vervanging beschikbaar dan kan de cursus worden geannuleerd. Cursisten krijgen dan de keuze om zich in te schrijven voor een zelfde cursus in de toekomst, of om het cursusgeld volledig teruggestort te krijgen.
  2. Zeilend Bezield: wij windkracht 6 of meer varen we niet uit en wordt er een alternatief aanbod gedaan.

Aansprakelijkheid Outdoor programma Lot of Spirit/Zeilend Bezield

 • Deelnemers aan Zeilend Bezield hebben minimaal een zwemdiploma.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid wanneer er een programma gevolgd wordt bij Lot of Spirit.
 • Lot of Spirit is nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
 • Lot of Spirit is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan een programma.
 • Lot of Spirit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer gedurende het programma.

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Alle persoonsgegevens worden alleen voor eigen gebruik van Lot of Spirit gebruikt en worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden.